Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Prodejce:

Marianna ROZEHNALOVÁ

Sídliště Osvobození 672/44

682 01 Vyškov

IČ: 87236826

Podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsaná u MěÚ Vyškov.


Tel.: +420 792 323 076

E-mail: obchod@ellegantfashion.cz


2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na internetových stránkách www.ellegantfashion.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Kupní smlouva vzniká akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v sekci "Doprava".

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodejcem. Pokud zruší objednávku prodejce, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Podmínky uplatnění slevových kupónů

Slevový kupón lze uplatnit jen jednou a to v době jeho platnosti a jen na jedno Vámi vybrané zboží. Slevy nelze sčítat. Při nákupu v našem internetovém obchodě zadejte v průběhu objednávky do kolonky „komentáře“ kód slevového kupónu a určitý počet procent nebo konkrétní částka vám bude odečtena z ceny konkrétního Vámi vybraného produktu.


3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodejcem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodejce, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky prodejcem, kdy si prodejce a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle do 2 pracovních dnů (u zboží skladem) od závazného potvrzení objednávky. V případě zboží na objednávku (výroba vybraného modelu na zakázku u výrobce) je lhůta dodání zpravidla delší a může činit až 5 týdnů. Zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce, a to na území celé České republiky. Doprava je realizována Českou poštou. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "Doprava".

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty nebo poukázáním kupní ceny na účet prodejce pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Více se dozvíte v sekci "Jak zaplatit".

Zásilka se zbožím obsahuje vždy fakturu a záruční list.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi zákazníkem a prodejcem

Další komunikace mezi prodejcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.


4. Osobní odběr zboží

V současnosti není osobní odběr zboží možný.


5. Objednávka a zaslání zboží do zahraničí

Objednávku do zahraničí nelze uskutečnit přímo pomocí našeho internetového obchodu. Pro tento případ nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a uvést o jaké zboží máte zájem.

Po individuální dohodě vám můžeme objednané zboží zaslat i do zahraničí. V tomto případě je cena dopravy závislá na objemu a hmotnosti zásilky a cílové zemi adresáta.

Způsob platby za zboží do zahraničí bude řešen rovněž individuálně.

Zákazníkovi bude k odsouhlasení zaslána celková cena za zboží a související poplatky.

Na základě takto odsouhlasených podmínek bude realizována objednávka do zahraničí.


6. Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Délka záruční doby je dvacet čtyři měsíců.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list faktura, resp. doklad o zaplacení zboží.

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Dále se záruka nevztahuje, na:

 • změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
 • veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebování způsobené obvyklým užíváním, vlivem nesprávného účelového užívání a neodborného zásahu
 • mechanicky poškozenou obuv a její části
 • opotřebování obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
 • obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoli úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebováním obuvi
 • pouštění barvy při zvýšené potivosti nebo provlhnutí usňové obuvi
 • na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup a podmínky reklamace

Případná reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady. Vadu zboží zákazník reklamuje v záruční době.

Reklamaci může zákazník uplatnit prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo písemně na adrese prodejce. Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu.

K reklamaci se předkládá pouze obuv řádně vyčištěná, vysušená a k posouzení nebrání obecné zásady hygieny.

Zákazník při reklamaci předloží:

 • Účtenku o nákupu nebo fakturu, ze které je zřejmé, kdy a kde zboží zakoupil; nemá-li účtenku, nahradí ji například přítomnost svědka nákupu.
 • Záruční list, ze kterého je zřejmé, že reklamuje zboží v záruční době.
 • Samotné zboží, které reklamuje, a to v čistém stavu.
 • Reklamační protokol či jiný doklad o předchozí reklamaci (pokud jde například o vadu opakující se).

Prodejce zákazníkovi při reklamaci doloží písemné vyjádření (reklamační list) o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Vyřízení reklamace

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.

Pokud si lhůtu k vyřízení reklamace nedohodne spotřebitel s prodávajícím jinak, platí třicetidenní lhůta stanovená zákonem. Uplyne-li tato lhůta bez zdárného výsledku, posuzuje se záležitost tak, jako by vadná věc byla neopravitelná.


7. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s Novým občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Odstoupení od smlouvy musí být zasláno během 14denní lhůty. Po odstoupení od smlouvy musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní.

Prodejce je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, né však dříve než zákazník zboží předá prodávajícímu nebo prokáže, že bylo odesláno zpět prodejci. Finanční částka bude vrácena zákazníkovi na ním uvedený bankovní účet. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Právo prodejce na odstoupení

Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je, ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na e-mailovou adresu obchod@ellegantfashion.cz, telefonicky nebo písemně na adresu prodejce.

Po odstoupení od smlouvy je potřeba, abyste nám zakoupené zboží předali nebo odeslali do 14 dnů. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného dokladu "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy".

Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

V případě zboží, které bylo upravené nebo vyrobené přímo na přání zákazníka není možné odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu.


8. Ochrana osobních údajů

Prodejce shromažďuje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaného zboží.

Vaše osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, a v případě, že nám svoje osobní údaje neposkytnete, nemůže být s Vámi uzavřená kupní smlouva (nelze realizovat Vaši objednávku).

Osobní údaje zákazníků prodejce nepředává žádné další osobě.


9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem. Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.ellegantfashion.cz. Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.ellegantfashion.cz.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi prodejcem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je např. Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je zřízená Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete také zde.Obchodní podmínky ke stažení zde.